Polityka poprawności

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHATA (RODO)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma GreAni sp. z.o.o z siedzibą w Kaliszu, ul Podmiejska 28/37, NIP 6182177640, REGON 380961297.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do ochrony danych osobowych: Anna E. Grzesińska, mail: pensjonat@gwiazdakomanczy.pl, TEL: +48 798-599-349, TEL: +45 29 21 26 74.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, w celach finansowo-księgowych, niezbędnych do wykonania zlecenia.

DANE OSOBOWE OBEJMUJĄ:

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, NIP i nazwę firmy oraz wszystkie dane niezbędne do wykonania do usługi.

DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE:

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jak urząd skarbowy, urzędy użyteczności publicznej oraz wszystkim innym podmiotom, które są niezbędne do wykonania prawidłowego zlecenia.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

PRAWO DO DANYCH OSOBOWYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

SKARGA

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

DOBROWOLNOŚĆ

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

E-mail: pensjonat@gwiazdakomanczy.pl